Tüccar Sınıfları Belirleme

Tüccar Sınıfları Belirleme
Son Sürümde Yapılan

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 556) ile belirlenen 2024 Yılı için defter tutma hadleri işlendi.

Yönetici Notu

Bu uygulama; tüccar sınıflarının tayininin hızlıca yapılması amacıyla yapılmıştır.

Tüccar Sınıfının Belirlenmesi

Defter-Beyan Sisteminin devreye alınmasıyla tüccar sınıflarının tayininin hızlıca yapılması daha bir önem kazanmıştır.

Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. (VUK madde 176) Her sınıfın defter tutma şekli ve tutmuş olduğu defterler birbirinden farklıdır. Buna göre;
- Birinci sınıf tüccarlar Bilanço esasına göre,
- İkinci sınıf tüccarlar ise İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutmanın tespit kriteri tüccarların iş hacimleri, veya hukuki durumlarıdır. Tüccarlar tutacakları defterler bakımından, dolayısıyla kazançlarının tespiti yönünden ikiye ayırmada güdülen amaç ise, ticari iş hacmi dar olan mükelleflere daha basit bir kayıt sistemi tesis ettirmek, iş hacmi veya hukuki statüsü uygun olanlardan ise, bu görevin tam olarak yerine getirilmesini istemektir.

Vergi Usul Kanununun 177 ve müteakip maddelerinde, bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları, bu sınıfların tayin ve tespitine esas alınacak ölçüler ile sınıflar arası geçiş hükümleri belirlenmiştir.

Bu mini program tüccar sınıfının belirlenmesinde uygulayıcılara hız ve kolaylık sağlamak üzere kodlanmıştır.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.